درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


ترتیب صحیح چرخه تاکسونومی باکتریها تا حد جنس کدام است؟

1 ) Kingdom->Divission->Family->ClassOrder->Genus
2 ) Divission->Kingdom->Class->Order->Family->Genus
3 ) Kingdom->Divission->Class->Order->Family->Genus
4 ) Divission->Kingdom->Famliy-Order->Class-> Genus