درس:قارچ شناسی| مقطع:کارشناسی


در برشهای نسجی از ضایعات پولیپ اسفرول (اسپورانژیا) مشاهده نشده است کدام یک از بیماری های زیر مطرح است؟

1 ) لوبومایکوزیس
2 ) کروموبلاستومایکوزیس
3 ) اسپرجیلوزیس راینوسربرال
4 ) راینوسپوریدیوزیس