درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از موارد زیر نشاندهنده نحوه نگارش صحیح در نام جنس و گونه باکتری است؟

1 ) listeria monocytogenes
2 ) Listeria Monocytogenes
3 ) Listeria monocytogenes
4 ) listeria Monocytogenes