درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از ردیفهای طبقه بندی (Taxonomic Rank) ترتیب صحیح طبقه بندی در پروکاریوت ها را نشان می دهد؟

1 ) Domain-> Phylum-> Class->Order->Family->Genuse->Species
2 ) Class->Phylum->Order->Family->Domain->Genuse->Species
3 ) Order->Domain->Phylum->Family->Genuse->Species
4 ) Phylum->Domain->Class->Order->Family->Genuse->Species