درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خونخواری از خصوصیات کدام نماتود زیر است؟

1 ) تریشین
2 ) تریکوسترانژیلوس
3 ) اسکاریس
4 ) نکاتور