درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خود آلودگی در کدام کرم زیر در انسان شایع است؟

1 ) فاسیولا هپاتیکا
2 ) انتروبیوس ورمیکولاریس
3 ) اسکاریس لومبریکوئیدس
4 ) تنیا ساجیناتا