درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


زندگی آزاد و زندگی انگلی از اختصاصات کدام یک ازنماتودهای زیر است؟

1 ) نکاتور امریکانوس
2 ) تریکوسترونژیلوس اورینتالیس
3 ) استرونژیلوئیدس استرکورالیس
4 ) تریشینلا اسپیرالیس