درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در طبقه بندی انگل ها کدام ترتیب زیر صحیح است؟

1 ) species - genus - order - class - phylum
2 ) order - species - genus - phylum - class
3 ) order - phylum - species - genus - class
4 ) order - class - phylum - genus - species