درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آنمی میکروسیتیک هیپوکرومیک همراه با عارضه پیکا ناشی از آلودگی با کدامیک از انگل های زیر است؟

1 ) تریکوسفال
2 ) انکیلوستوما
3 ) تریشین
4 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم