درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سلول های استیکوسیت در کدام نماتود زیر وجود دارد؟

1 ) اکسیور
2 ) انکیلوستوما
3 ) تریکوسفال
4 ) اسکاریس