درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


روش هارادا - موری معمولا برای به دست آوردن کدام مورد زیر بکار می رود؟

1 ) تخم انگل
2 ) لارو انگل
3 ) کرم بالغ
4 ) شمارش تخم