درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


infestation به کدام حالت از انگل در میزبان اطلاق می شود؟

1 ) انگل در کبد
2 ) انگل در سطح پوست
3 ) انگل در مغز
4 ) انگل در عضله