درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام آنتی بادی و سلول در ابتلا به کرم های انگلی افزایش پیدا میکند؟

1 ) IgE و ائوزینوفیل
2 ) IgA و نوتروفیل
3 ) IgM و مونسیت
4 ) IgD و لنفوسیت