درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از باکتری های زیر را جزو باکتریهای عالی می دانند؟

1 ) مایکوباکتریوم ها
2 ) کورینه باکتریوم ها
3 ) اکتینومیست ها
4 ) کلامیدیا