درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خودآلودگی خارجی و داخلی در کدام یک از کرم های زیر دیده می شود؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) تریکوسترونژیلوس
3 ) دیکروسولیوم
4 ) استرونژیلوئیدس