درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کم خونی فقر آهن در ابتلا به کدام یک از نماتود های زیر دیده می شود؟

1 ) انکیلوستوما دئودناله
2 ) دراکونکولوس مدیننسیس
3 ) تریشینلا اسپیرالیس
4 ) اسکاریس لومبریکوئیدس