درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


لارو رابدیتی فرم در مدفوع تازه نشان دهنده آلودگی به کدام کرم زیر است؟

1 ) استرونژیلوئیدس استرکورالیس
2 ) اسکاریس لومیریکوئیدس
3 ) اکسیور
4 ) تریکوسفال