درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در سیر تکاملی کدام یک از انگل های زیر مهاجرت ریوی وجود دارد؟

1 ) تریشین
2 ) تریکوسفال
3 ) اسکاریس
4 ) دراکونکولوس