درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


عامل ایجاد کننده لارو مهاجر پوستی در انسان کدام یک از کرم های زیر است؟

1 ) انکیلوستوما دئودناله
2 ) نکاتور امریکانوس
3 ) تریکوسترونژیلوس
4 ) انکیلوستوما کانینوم