درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خودآلودگی در کدام یک از انگل های زیر دیده می شود؟

1 ) تریکوسفال
2 ) اسکاریس
3 ) استرونژیلوئیدس استرکورالیس
4 ) نکاتور امریکانوس