درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در یک زمینه بانقص سیستم ایمنی آلودگی به کدامیک از کرم های انگلی زیر ایجاد عوارض بیشتر می نماید؟

1 ) آسکاریس لومبریکوئیدس
2 ) استرونژیلوئیدس استرکورالیس
3 ) انتروبیوس ورمیکولاریس
4 ) انکیلوستوما دئودناله