درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اسکولکس کدام یک از سستودهای زیر بیش از دو ردیف قلاب دارد؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) تنیا سولیوم
3 ) هایمنولپیس نانا
4 ) دیپیلیدیوم کانینوم