درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تعداد بیضه ها در بند بالغ تنیا ساحیناتا چند عدد است؟

1 ) دو عدد
2 ) ده عدد
3 ) پنجاه عدد
4 ) بیش از صد عدد