درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اساس طبقه بندی فیلوژنیک باکتری ها چیست؟

1 ) خصوصیات مرفولوژیکی
2 ) خصوصیات تکاملی
3 ) خصوصیات بیوشیمیایی
4 ) خصوصیات فیزیولوژیکی