درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


خوردن میوه جات و سبزیجات تازه آلوده موجب آلودگی کدام کرم زیر می شود؟

1 ) انتروبیوس ورمیکولاریس
2 ) تنیا ساجیناتا
3 ) اکینوکوکوس گرانولوزوس
4 ) شیستوزوما هماتوبیوم