درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سیستی سرکوزیس انسانی در ارتباط با لارو کدامیک ا ز انگل های زیر است؟

1 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
2 ) تنیا سولیوم
3 ) تنیا ساجیناتا
4 ) هایمنولپیس نانا