درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از کرم های زیر جزء راسته پزودوفیلیده است؟

1 ) اسپیرومترا
2 ) هایمنولپیس
3 ) دیپیلیدیوم
4 ) مولتی سپس