درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


اسپارگانوز در اثر کدام یک ازسستودهای زیر در انسان دیده می شود؟

1 ) اسپیرومترا
2 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
3 ) تنیا ساجیناتا
4 ) تنیا سولیوم