درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سگ در انتقال کدام بیماری زیر اهمیت دارد؟

1 ) فاسیولیازیس
2 ) هیداتیدوزیس
3 ) اسکاریازیس
4 ) شیستوزومیازیس