درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در کدام یک از سستودهای زیر لارو انگل ممکن است در زیر پوست انسان ایجاد ندول پوستی کند؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) تنیا سولیوم
3 ) هایمنولپیس دایمینوتا
4 ) دیپیلیدیوم کانینوم