درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


اولین رتبه در طبقه بندی باکتری ها عبارت است از:

1 ) گونه
2 ) جنس
3 ) خانواده
4 ) ایزوله