درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


آزمایش مدفوع و یافتن تخم کرم در تشخیص آلودگی به کدام سستود زیر اهمیت دارد؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
3 ) تنیا سولیوم
4 ) دیپیلیدیوم کانینوم