درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


تست واینبرگ نام قدیمی کدامیک از روشهای سرولوژیک تشخیص آزمایشگاهی کیست هیداتید است؟

1 ) CF
2 ) IFA
3 ) IHA
4 ) ID