درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شن هیداتیک چیست؟

1 ) ذرات آهکی داخل کیست هیداتیک است
2 ) عوامل سلولی آزاد داخل کیست است
3 ) لایه زایای داخل کیست است
4 ) لارو آزاد داخل کیست است