درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


میزبان واسط اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس در ایران کدام حیوان زیر است؟

1 ) موش
2 ) سگ
3 ) گوسفند
4 ) روباه