درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدامیک از حالت های لاروی زیر امکان دارد در استخوان ستون قفرات انسان دیده شود؟

1 ) اسپارگانوم
2 ) پلوروسرکوئید
3 ) سیستی سرکوئید
4 ) کیست هیداتید