درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انسان به طور معمول با خوردن گوشت گاو آلوده به کدام کرم زیر مبتلا می شود؟

1 ) تنیا سولیوم
2 ) تنیا ساجیناتا
3 ) تریشینلا اسپیرالیس
4 ) اکینوکوکوس گرانولوزوس