درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کمبود ویتامین B در آلودگی به کدام کرم زیر گزارش شده است؟

1 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
2 ) دیپیلیدیوم کانینوم
3 ) انکیلوستوما دئودناله
4 ) شیستوزوما هماتوبیوم