درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


گوشت ماهی نیم پز باعث انتقال کدام یک از کرم های زیر به انسان می شود؟

1 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
2 ) تنیا ساجیناتا
3 ) استرونژیلوئیدس استرکورالیس
4 ) دیکروسولیوم دندریتیکوم