درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از گزینه های زیر در تقسیم بندی باکتری ها با ضریب اطمینان بالا و به عنوان بهترین روش استفاده می شود؟

1 ) تعیین میزان درصد G+C در ساختمان DNA
2 ) هیبریداسیون DNA
3 ) تعیین ترادف ژن 16s r RNA
4 ) روش کموتاکسونومی