درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


مشا تولید بند در سستودها کدام ناحیه زیر است؟

1 ) گردن
2 ) اسکولکس
3 ) بادکش
4 ) روستلوم