درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


شکل عفونت زای اکینوکوکوس گرانولوزوس به طور طبیعی برای انسان کدام است؟

1 ) کیست دختر
2 ) تخم
3 ) لایه زایا
4 ) پروتواسکولکس