درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


سگ و گوسفند در انتقال و بقا کدامیک از کرم های زیر نقش اصلی را دارد؟

1 ) هایمنولپیس نانا
2 ) اکینوکوکوس گرانولوزوس
3 ) تنیا سولیوم
4 ) هایمنولپیس دایمینوتا