درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سستودهای زیر بین انسان و جوندگان مشترک است؟

1 ) هایمنولپیس
2 ) دیفیلوبوتریوم
3 ) اکینوکوکوس
4 ) تنیا