درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


در اسکولکس کدام سستود علاوه بر چهار بادکش و روستلوم قلاب وجود ندارد؟

1 ) تنیا سولیوم
2 ) هایمنولپیس دایمینوتا
3 ) تنیا اکینوکوکوس
4 ) هایمنولپیس نانا