درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


منفذ تناسلی در کدام سستود در سطح شکمی و وسط بندها قرار دارد؟

1 ) هامنولپیس دایمینوتا
2 ) دیپیلیدیوم کانینوم
3 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
4 ) تنیا سولیوم