درس:باکتری شناسی| مقطع:کارشناسی ارشد


کدام یک از دانشمندان زیر به عنوان پدر شیمی درمانی شناخته می شود؟

1 ) لوئی پاستور
2 ) پل ارلیش
3 ) وینسنت بورده
4 ) سلمن واکسمن