درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


ساختمان کیست هیداتید از خارج به داخل عبارتست از:

1 ) کپسول زایا - لایه زاینده - لایه مطبق
2 ) لایه زاینده - لایه مطبق - کپسول زایا
3 ) لایه مطبق - لایه زایا - کپسول زایا
4 ) کپسول زایا - لایه مطبق - لایه زاینده