درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


کدام یک از سستودهای زیر از طریق بندپایان به میزبان نهایی منتقل می شود؟

1 ) تنیا سولیوم
2 ) دیپیلیدیوم کانینوم
3 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
4 ) تنیا ساجیناتا