درس:انگل شناسی| مقطع:کارشناسی


انکوسفر در داخل تخم کدامیک از کرم های انگلی زیر دیده می شود؟

1 ) تنیا ساجیناتا
2 ) دیفیلوبوتریوم لاتوم
3 ) شیستوزوما مانسونی
4 ) تریکوسترونژیلوس